Login form
Forgot password?

ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล

Explantion of what Maths-Whizz is

 

Maths-Whizz คือ ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เป็นการเรียนรู้เฉพาะรายบุคคล
ที่เหมาะสมตามความสามารถของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้บุตรหลานของท่านพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กๆทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น มีวิธีการสอนที่คล้ายกับ
การเรียนในห้องเรียน และไม่มีการตำหนิเมื่อเด็กทำผิด ดังนั้นเด็กจะเพลิดเพลินกับการเรียนรู้โดยไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ Maths-Whizz ได้รับรางวัลด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระบบออนไลน์
(Industry Leading Online Maths Tutor)


ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็ก

 • Online environment for kids on Maths-Whizz

 • Maths tutor lesson

 • Whizz Study

 • Shop for kids on Maths-Whizz

  • เด็กๆจะได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง

Maths-Whizz คือ ระบบการเรียนเฉพาะรายบุคคล ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กแต่ละคน
สามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ระบบของเราจะระบุความสามารถของเด็กแต่ละคนโดยใช้ตัวชี้วัด
ที่เรียกว่า “อายุทางคณิตศาสตร์” (Maths-Age™) โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มอายุทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆ
ให้ได้มากที่สุดตามความสามารถที่แท้จริงของเด็กแต่ละคน และจากประสบการณ์ของเราพบว่าหากเด็กๆ
ใช้งาน Maths-Whizz 60 นาทีต่อสัปดาห์ ติดต่อกันทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน อายุทางคณิตศาสตร์
ของเด็กจะเพิ่มขึ้นถึง 18 เดือนในปีแรกที่ใช้งาน

  • เด็กแต่ละคนจะได้รับบทเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง

เมื่อเด็กๆเข้าใช้งาน Maths-Whizz ครั้งแรก ระบบจะป้อนแบบทดสอบให้เด็กทำก่อน แล้วนำผลจากการทำ
แบบทดสอบไปประเมินเพื่อหาอายุทางคณิตศาสตร์ของเด็ก รวมทั้งความสามารถในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์
จากนั้นระบบจะจัดบทเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคน ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องที่เด็ก
ยังอ่อน จึงมั่นใจได้ว่า Maths-Whizz สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของเด็กแต่ละคนออกมาได้มากที่สุด

  • เพิ่มความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างได้ผลจริง

บทเรียนของ Maths-Whizz มีลักษณะพิเศษคือ เป็นบทเรียนแอนิเมชันที่โต้ตอบกับเด็กๆได้ โดยใช้วิธี
การเรียนการสอนเสมือนกับการเล่นเกม เด็กๆจะได้รับรางวัลในรูปแบบของเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
เมื่อเด็กๆ ทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจะได้รับคะแนน ซึ่งนำไปซื้อของเล่นหรือสัตว์เลี้ยงมาสะสม
ไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองได้ด้วย ระบบการเรียนการสอนลักษณะนี้จะทำให้เด็กๆ เกิดความกระตือรือร้น
ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และมีความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น


ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ปกครอง

 • Maths-Whizz student report

 • Maths-Whizz exercise report

 • Maths-Whizz progress report

 • Maths-Whizz text report

  • ท่านไม่ต้องกังวลกับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของบุตรหลานอีกต่อไป

Maths-Whizz มีระบบที่ตรวจสอบได้ว่า เด็กๆ ยังไม่เข้าใจในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์ใดบ้าง จากนั้นระบบจะ
คัดเลือกบทเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ Maths-Whizz
ยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ง่าย เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของบุตรหลานว่าประสบปัญหา
ในบทเรียนใดบ้าง และจะต้องฝึกฝนบทเรียนเรื่องใดต่อไป

  • ท่านสามารถตรวจสอบผลการเรียนของบุตรหลานได้ทุกวัน

หลังจากที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก Maths-Whizz ท่านสามารถตรวจสอบพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
ของบุตรหลานได้ตลอดเวลาแบบ real time ทั้งพัฒนาการในแต่ละหัวข้อเรื่อง และพัฒนาการทาง
คณิตศาสตร์โดยรวม

  • ท่านไม่ต้องเหนื่อยกับการสอนคณิตศาสตร์บุตรหลาน

ระบบการเรียนของ Maths-Whizz เป็นระบบการเรียนที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ท่านเพียงแค่
ช่วยจัดตารางเวลาการเข้าใช้งานที่เหมาะสมให้กับเด็กและตัวท่าน โดยที่ท่านมั่นใจได้ว่า เด็กๆจะได้รับ
ความรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งเด็กๆจะเพลิดเพลินกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างไม่น่าเชื่อ


Whizz Education awards

Back To Top