Maths-Whizz

ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล

Maths-Whizz คือ ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เป็นการเรียนรู้เฉพาะรายบุคคลที่เหมาะสม
ตามความสามารถของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้บุตรหลานของท่านพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กๆทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น มีวิธีการสอนที่คล้ายกับการเรียนในห้องเรียน
และไม่มีการตำหนิเมื่อเด็กทำผิด ดังนั้นเด็กจะเพลิดเพลินกับการเรียนรู้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ Maths-Whizz ได้รับรางวัลด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระบบออนไลน์

ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็ก

เด็กๆจะได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง

Maths-Whizz คือ ระบบการเรียนเฉพาะรายบุคคล ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กแต่ละคน สามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ระบบของเราจะระบุความสามารถของเด็กแต่ละคนโดยใช้ตัวชี้วัด ที่เรียกว่า “อายุทางคณิตศาสตร์” (Maths-Age™) โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มอายุทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ให้ได้มากที่สุดตามความสามารถที่แท้จริงของเด็กแต่ละคน และจากประสบการณ์ของเราพบว่าหากเด็กๆ ใช้งาน Maths-Whizz 60 นาทีต่อสัปดาห์ ติดต่อกันทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน อายุทางคณิตศาสตร์ ของเด็กจะเพิ่มขึ้นถึง 18 เดือนในปีแรกที่ใช้งาน

เด็กแต่ละคนจะได้รับบทเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง

เมื่อเด็กๆเข้าใช้งาน Maths-Whizz ครั้งแรก ระบบจะป้อนแบบทดสอบให้เด็กทำก่อน
แล้วนำผลจากการทำแบบทดสอบไปประเมินเพื่อหาอายุทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
รวมทั้งความสามารถในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์จากนั้นระบบจะจัดบทเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคน
ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องที่เด็กยังอ่อน จึงมั่นใจได้ว่า Maths-Whizz
สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของเด็กแต่ละคนออกมาได้มากที่สุด

เพิ่มความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างได้ผลจริง

บทเรียนของ Maths-Whizz มีลักษณะพิเศษคือ เป็นบทเรียนแอนิเมชันที่โต้ตอบกับเด็กๆได้
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนเสมือนกับการเล่นเกม เด็กๆจะได้รับรางวัลในรูปแบบของเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
เมื่อเด็กๆ ทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจะได้รับคะแนน ซึ่งนำไปซื้อของเล่นหรือสัตว์เลี้ยง
มาสะสมไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองได้ด้วย ระบบการเรียนการสอนลักษณะนี้จะทำให้เด็กๆเกิดความกระตือรือร้น
ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และมีความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ปกครอง

ท่านไม่ต้องกังวลกับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของบุตรหลานอีกต่อไป

Maths-Whizz มีระบบที่ตรวจสอบได้ว่า เด็กๆ ยังไม่เข้าใจในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์ใดบ้าง
จากนั้นระบบจะคัดเลือกบทเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ
นอกจากนี้ Maths-Whizz ยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ง่าย
เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของบุตรหลานว่าประสบปัญหาในบทเรียนใดบ้างและจะต้องฝึกฝนบทเรียนเรื่องใดต่อไป

เด็กแต่ละคนจะได้รับบทเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง

เมื่อเด็กๆเข้าใช้งาน Maths-Whizz ครั้งแรก ระบบจะป้อนแบบทดสอบให้เด็ก
ทำก่อน แล้วนำผลจากการทำแบบทดสอบไปประเมินเพื่อหาอายุทางคณิตศาสตร์
ของเด็ก รวมทั้งความสามารถในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์จากนั้นระบบจะจัด
บทเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคน ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่อง
ที่เด็กยังอ่อน จึงมั่นใจได้ว่า Maths-Whizz สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริง
ของเด็กแต่ละคนออกมาได้มากที่สุด

ท่านไม่ต้องเหนื่อยกับการสอนคณิตศาสตร์บุตรหลาน

ระบบการเรียนของ Maths-Whizz เป็นระบบการเรียนที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ท่านเพียงแค่ช่วยจัดตารางเวลาการเข้าใช้งานที่เหมาะสมให้กับเด็กและตัวท่าน
โดยที่ท่านมั่นใจได้ว่า เด็กๆจะได้รับ ความรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ซึ่งเด็กๆจะเพลิดเพลินกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างไม่น่าเชื่อ