บทเรียนตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างบทเรียนแอนิเมชันบางส่วน จากทั้งหมดมากกว่า 1,200 บทเรียน

เนื้อหาของบทเรียนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กๆจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเข้าใช้งาน Maths-Whizz เพราะแต่ละบทเรียนประกอบด้วย
ภาพเคลื่อนไหวที่โต้ตอบได้ เหมือนกับการเล่นเกม


บทเรียนตัวอย่างระดับชั้นอนุบาล

การนับ

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การนับจำนวนครั้งของเสียงที่ได้ยิน จำนวนไม่เกิน 5 ครั้งได้ถูกต้อง

การบวกและการลบ

Adding and Subtracting maths lessons for kids

หาผลรวมของสองกลุ่มจากการ นับต่อ เมื่อจำนวนของกลุ่มหนึ่ง แสดงในรูปตัวเลข โดยภาพถูกซ่อนอยู่

การเปรียบเทียบและ การเรียงลำดับการวัด

Adding and Subtracting maths lessons for kids

เปรียบเทียบความยาวสองความยาว โดยตรง โดยใช้คำว่าสูงกว่าหรือ เตี้ยกว่า

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.1

ค่าประจำหลัก

Adding and Subtracting maths lessons for kids

ประมาณจำนวนจากรูป เพื่อตัดสินใจว่าเพียงพอหรือไม่

การนับจำนวน และสมบัติของจำนวน

Adding and Subtracting maths lessons for kids

นับเพิ่มทีละหนึ่งจากจำนวนที่มีค่าน้อย

ฝึกบวกและลบในใจ

Adding and Subtracting maths lessons for kids

ใช้สัญลักษณ์ – และ = แทนการลบในประโยค สัญลักษณ์ (ผลต่าง)

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.2

ฝึกคูณและหารอย่างรวดเร็ว

Adding and Subtracting maths lessons for kids

หาผลหารจากการหารด้วย 2

ฝึกคูณและหารในใจ

Adding and Subtracting maths lessons for kids

คูณจำนวนหนึ่งหลักด้วย 1 หรือ 10

การวัด

Adding and Subtracting maths lessons for kids

เปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก ความจุในหน่วยมาตรฐาน

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.3

ค่าประจำหลัก

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การเรียงลำดับจำนวน

ฝึกคูณและหารในใจ

Adding and Subtracting maths lessons for kids

ฝึกการคูณด้วย 10 หรือ 100 อย่างรวดเร็วด้วยวิธีเลื่อนหลักขึ้น

การวัด

Adding and Subtracting maths lessons for kids

บันทึกการประมาณค่าและการวัด

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.4

เศษส่วน

Adding and Subtracting maths lessons for kids

เศษส่วนของจำนวนนับ

ฝึกคูณและหารอย่างรวดเร็ว

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การหารอย่างรวดเร็ว โดยใช้สูตรคูณแม่ 2

รูปร่างและรูปทรง

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การจำแนกรูปหลายเหลี่ยม ที่มีมุมฉากและไม่มีมุมฉาก

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.5

สมบัติของจำนวน

Adding and Subtracting maths lessons for kids

พหุคูณของ 7

การจัดการข้อมูล

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การอ่านแผนภูมิแท่งที่มี ช่วงสเกลเท่ากับ 10

รูปร่างและรูปทรง

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การจำแนกประเภทของ รูปสามเหลี่ยม

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.6

ทศนิยม

Adding and Subtracting maths lessons for kids

ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

ฝึกคูณและหารอย่างรวดเร็ว

Adding and Subtracting maths lessons for kids

พหุคูณของ 10 ยกกำลังสอง

การจัดการข้อมูล

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้น

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ม.1

จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง และรากของจำนวน

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การเรียงลำดับจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ

สมการ การแก้สมการ และเอกลักษณ์

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การแก้สมการเชิงเส้น (สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม) โดยใช้แนวคิดจากเครื่องชั่งสองแขน

ลำดับ ฟังก์ชัน และกราฟ

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การแทนค่าตัวแปรในฟังก์ชัน อย่างง่าย

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ม.2

รูปร่าง รูปทรง และปริภูมิ

Adding and Subtracting maths lessons for kids

ระบุมุมประกอบมุมฉากและ มุมประกอบสองมุมฉาก

ร้อยละ อัตราส่วน และสัดส่วน

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การแบ่งจำนวนออกเป็น สองส่วนหรือมากกว่าเมื่อกำหนด อัตราส่วนมาให้

สมการ การแก้สมการ และเอกลักษณ์

Adding and Subtracting maths lessons for kids

การแทนค่าจำนวนเต็มบวก ในการแก้สมการที่มี เลขยกกำลังรวมอยู่ด้วย