บทเรียนตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างบทเรียนแอนิเมชันบางส่วน จากทั้งหมดมากกว่า 1,200 บทเรียน

เนื้อหาของบทเรียนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กๆจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเข้าใช้งาน Maths-Whizz เพราะแต่ละบทเรียนประกอบด้วย
ภาพเคลื่อนไหวที่โต้ตอบได้ เหมือนกับการเล่นเกม

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้นอนุบาล

การนับ

Count up to 5 sounds reliably

การนับจำนวนครั้งของเสียงที่ได้ยิน จำนวนไม่เกิน 5 ครั้งได้ถูกต้อง

การบวกและการลบ

Adding and Subtracting maths lessons for kids

หาผลรวมของสองกลุ่มจากการ นับต่อ เมื่อจำนวนของกลุ่มหนึ่ง แสดงในรูปตัวเลข โดยภาพถูกซ่อนอยู่

การเปรียบเทียบและ การเรียงลำดับการวัด

Maths lessons about using everyday words to describe position

เปรียบเทียบความยาวสองความยาว โดยตรง โดยใช้คำว่าสูงกว่าหรือ เตี้ยกว่า

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.1

ค่าประจำหลัก

Maths lesson about how to estimate whether there are enough items

ประมาณจำนวนจากรูป เพื่อตัดสินใจว่าเพียงพอหรือไม่

การนับจำนวน และสมบัติของจำนวน

Maths lessons about using signs to record subtraction

นับเพิ่มทีละหนึ่งจากจำนวนที่มีค่าน้อย

ฝึกบวกและลบในใจ

Maths lessons for kids about counting on in ones from any small number

ใช้สัญลักษณ์ – และ = แทนการลบในประโยค สัญลักษณ์ (ผลต่าง)

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.2

ฝึกคูณและหารอย่างรวดเร็ว

Maths lessons about adding 9 by adding 10 and subtracting 1

หาผลหารจากการหารด้วย 2

ฝึกคูณและหารในใจ

Maths lessons for kids about partitioning

คูณจำนวนหนึ่งหลักด้วย 1 หรือ 10

การวัด

Maths lessons about dividing facts for 2 times table

เปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก ความจุในหน่วยมาตรฐาน

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.3

ค่าประจำหลัก

Maths lessons about doubling whole numbers to 20

การเรียงลำดับจำนวน

ฝึกคูณและหารในใจ

Maths lessons about position, direction and movement

ฝึกการคูณด้วย 10 หรือ 100 อย่างรวดเร็วด้วยวิธีเลื่อนหลักขึ้น

การวัด

Maths lessons about estimates and measurement

บันทึกการประมาณค่าและการวัด

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.4

เศษส่วน

Maths lessons about dividing facts corresponding to 2x table

เศษส่วนของจำนวนนับ

ฝึกคูณและหารอย่างรวดเร็ว

Maths lessons about identifying simple nets of cubes

การหารอย่างรวดเร็ว โดยใช้สูตรคูณแม่ 2

รูปร่างและรูปทรง

Maths lessons about relating unit fractions to division

การจำแนกรูปหลายเหลี่ยม ที่มีมุมฉากและไม่มีมุมฉาก

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.5

สมบัติของจำนวน

Maths lessons about multiplying by 10 and 100

พหุคูณของ 7

การจัดการข้อมูล

Maths lessons about partitioning

การอ่านแผนภูมิแท่งที่มี ช่วงสเกลเท่ากับ 10

รูปร่างและรูปทรง

Maths lessons about multiples of 7

การจำแนกประเภทของ รูปสามเหลี่ยม

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ป.6

ทศนิยม

ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

ฝึกคูณและหารอย่างรวดเร็ว

พหุคูณของ 10 ยกกำลังสอง

การจัดการข้อมูล

การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้น

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ม.1

จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง และรากของจำนวน

การเรียงลำดับจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ

สมการ การแก้สมการ และเอกลักษณ์

การแก้สมการเชิงเส้น (สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม) โดยใช้แนวคิดจากเครื่องชั่งสองแขน

ลำดับ ฟังก์ชัน และกราฟ

การแทนค่าตัวแปรในฟังก์ชัน อย่างง่าย

บทเรียนตัวอย่างระดับชั้น ม.2

รูปร่าง รูปทรง และปริภูมิ

ระบุมุมประกอบมุมฉากและ มุมประกอบสองมุมฉาก

ร้อยละ อัตราส่วน และสัดส่วน

การแบ่งจำนวนออกเป็น สองส่วนหรือมากกว่าเมื่อกำหนด อัตราส่วนมาให้

สมการ การแก้สมการ และเอกลักษณ์

การแทนค่าจำนวนเต็มบวก ในการแก้สมการที่มี เลขยกกำลังรวมอยู่ด้วย