ตัวอย่างรายงานประจำตัวนักเรียน

รายงานด้านล่างนี้เป็นข้อมูลจริงของเด็กที่ได้ใช้งาน Maths-Whizz ซึ่งครูและผู้ปกครอง จะทราบการใช้งานและพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้คำ
แนะนำและช่วยเหลือต่อไป

ส่วนประกอบของรายงาน

การใช้งาน

คุณสามารถดูรายงานประจำตัวนักเรียนได้
เมื่อเด็กๆทำแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเอง
เสร็จแล้ว ซึ่งคุณจะได้เห็นพัฒนาการของเด็ก
ในช่วงเวลาที่เข้าใช้งาน พวกเขาได้เข้าใช้งาน
ส่วนติวเตอร์เป็นเวลาเท่าไร และทำคะแนน
แบบฝึกหัดได้ดีแค่ไหน

เด็กแต่ละคนจะได้รับบทเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง

เมื่อเด็กๆเข้าใช้งาน Maths-Whizz ครั้งแรก ระบบจะป้อนแบบทดสอบให้เด็กทำก่อน แล้วนำผลจากการทำแบบทดสอบไปประเมินเพื่อหาอายุทางคณิตศาสตร์ของเด็ก รวมทั้งความสามารถในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์จากนั้นระบบจะจัดบทเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคน ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องที่เด็กยังอ่อน จึงมั่นใจได้ว่า Maths-Whizz สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของเด็กแต่ละคนออกมาได้มากที่สุด

อื่นๆ

ส่วนของประวัติจะเก็บข้อมูลด้านพัฒนาการของเด็กๆ ในการเข้าใช้งาน Maths-Whizz ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กเข้าใช้งานส่วนติวเตอร์ประมาณ 30-90 นาทีต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน เป็นเวลา 12 เดือน อายุทางคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้นประมาณสองปี ซึ่งการใช้งาน เป็นประจำจะส่งผลให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้น นอกจากนี้ระบบจะสรุปสถานะความก้าวหน้า ในแต่ละหัวข้อเรื่องให้ด้วย