การเรียนรู้แบบง่ายๆ ที่ให้ผลแตกต่าง

ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล

Maths-Whizz ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและวัดผลได้จริง ด้วยวิธีการสอนที่คิดค้น
มาจากงานวิจัย จึงเที่ยงตรงตามหลักสูตรคณิตศาสตร์

 • มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนท่ามกลางความสนุกสนานและท้าทาย
 • ใช้ศาสตร์การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย จึงช่วยชี้วัดอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths Age™)ของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ
 • มีคำแนะนำที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนตอบสนองความต้องการและรักษาความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล

Maths-Whizz เป็นมากกว่าแบบฝึกหัดหรือแบบทบทวน Maths-Whizz ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและวัดผลได้จริง ด้วยวิธีการสอนที่คิดค้น มาจากงานวิจัย จึงเที่ยงตรงตามหลักสูตรคณิตศาสตร์

 • มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนท่ามกลางความสนุกสนานและท้าทาย
 • ใช้ศาสตร์การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย จึงช่วยชี้วัดอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths Age™)ของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ
 • มีคำแนะนำที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
 • ตอบสนองความต้องการและรักษาความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน

การสอนที่เข้าใจง่าย+แบบฝึกหัดที่ท้าทาย
+รู้ผลทันที = ความสำเร็จ

ด้วยการสอนที่เข้าใจง่าย แบบฝึกหัดที่ท้าทาย และรู้ผลการทดสอบในทันทีนี้Maths-Whizz จึงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนทุกคน และประสบความสำเร็จในการเรียน

Maths-Whizz:

 • สอนแก่นสาระ (concept) ใหม่ๆที่สอดคล้องกับความพร้อมของผู้เรียน
 • ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทีละขั้นจากการทำแบบฝึกหัด
 • รู้ผลคะแนนทันทีพร้อมทั้งคำแนะนำประกอบ จึงช่วยลดความคับข้องใจและความท้อแท้ของผู้เรียนได้
 • สร้างแรงบันดาลใจและให้รางวัล

  Maths-Whizz ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้คิดคำนวณได้อย่างคล่องแคล่ว
  มีหลักคิด และมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา

  • ลักษณะการเรียนรู้คล้ายการเล่นเกม จึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากฝึกฝนและทบทวนบทเรียนเพื่อให้ตัวเองได้คะแนนมากขึ้นกว่าครั้งก่อน และเรียนด้วยความสนุกสนาน
  • มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในแต่ละหัวข้อทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • มีการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจอย่างเป็นขั้นตอนผู้เรียนจะได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆ และเกิดการฝึกฝนทักษะที่มีคุณค่ายิ่ง

  ระบบรายงานผล

  รายงานต่างๆเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูทราบพัฒนาการ ของผู้เรียนแต่ละคน และให้คำแนะนำที่เหมาะสม กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น

  Maths-Whizz จะบันทึกความก้าวหน้าของการเรียน ในทุกขั้นตอน และมีระบบรายงานผลโดยตรง สำหรับผู้เรียน ครู และโรงเรียน ซึ่งครูจะเห็นพัฒนาการ ของผู้เรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร การรายงานผล ความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ จะช่วยครูในการ ให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม