การปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของ Maths-Whizz

การใช้งาน Maths-Whizz จะได้ผลดีที่สุดหากครูมีความสามารถในการจัดตารางเวลาให้นักเรียนเข้าใช้งานได้เป็นอย่างดี ครูทราบว่าจะดูระบบรายงานออนไลน์ได้อย่างไร และกระตุ้นให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้เด็กเข้าใช้งาน Maths-Whizz เมื่ออยู่ที่บ้าน

การใช้งาน Maths-Whizz ให้ได้ผล

แนะนำการใช้งานเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

จากประสบการณ์และการเก็บสถิติของนักเรียนที่ใช้ Maths-Whizz Tutoring Plus นี่คือเวลาการเข้าใช้งาน ที่ Whizz Education แนะนำ

นักเรียนที่เรียนรู้ช้า  - 90 นาที

นักเรียน 96% มีอายุทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ปีภายในหนึ่งปีที่ใช้งาน โดยมีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยมากกว่า 2 ปีในปีแรกที่ใช้งาน

นักเรียนส่วนใหญ่  - 45-60 นาที

นักเรียนมีอายุทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.3 ถึง 1.6 ปี ต่อการใช้งานหนึ่งปี

นักเรียนที่เก่ง  - 30 นาที

นักเรียนจะยังได้รับความท้าทายอยู่ตลอดเวลาและจะมีพัฒนาการเช่นกัน

ไอเดียกระตุ้นนักเรียน

เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ครูมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น เป็นการแสดงความชื่นชมและเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคนอื่นๆเข้าใช้งาน Maths-Whizz

จากผลการวิเคราะห์การเข้าใช้งานของเด็กชาย 4,077 คน เด็กหญิง 4,310 คน อายุระหว่าง 5-11 ปี ที่ใช้งาน Maths-Whizz Tutoring Plus อย่างน้อย 6 เดือนและโดยเฉลี่ย 12 เดือน สิ้นสุดเมื่อ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2010 โดยประมวลผลจากการใช้งานส่วน “ติวเตอร์” ไม่รวมการใช้งานในเล่นอีกครั้ง เกม หรือร้านค้า

ตารางเวลาการใช้งาน คำแนะนำ และเครื่องมือสำหรับครู

บทบาทสำคัญของโรงเรียนและครูคือ การผลักดันให้นักเรียนทำได้ตามตารางเวลาการใช้งาน เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้งาน Maths-Whizz Tutoring Plus ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ครูจึงสามารถยืดหยุ่นการจัดตารางเวลาให้กับนักเรียนแต่ละคนอยู่มาก นี่คือวิธีการที่โรงเรียนหลายแห่งเคยใช้มา

  1. ใช้บทเรียนของ Maths-Whizz ในการสอนนักเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและครูสวมบทบาทเป็นผู้ดูแลคอยสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคลขณะที่ใช้งาน Maths-Whizz
  2. ใช้บทเรียนของ Maths-Whizz ในชมรมคณิตศาสตร์ ในตอนเช้าหรือหลังเลิกเรียน ครูทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนสามารถหาผู้ดูแลมาสังเกตพฤติกรรมและการเข้าเรียนของเด็กก็เพียงพอแล้ว
  3. ครูสามารถกำหนดให้บทเรียนใน Maths-Whizz เป็นการบ้านได้ ถ้านักเรียนทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านได้ ตัวอย่างเช่น ให้การบ้านเข้าใช้งาน Maths-Whizz เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งครูสามารถติดตามว่านักเรียนเข้ามาใช้งานหรือไม่ได้ในรายงานประจำห้องเรียน ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลา เพราะครูไม่ต้องเลือกบทเรียนหรือคิดหัวข้อการบ้าน แค่ตรวจสอบจากรายงานเท่านั้น
  4. พิมพ์ตารางการใช้งานประจำสัปดาห์และให้นักเรียนเลือกว่าจะเข้าใช้งาน Maths-Whizz ที่บ้านในวันและเวลาใด

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

การให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงรายงานที่เกี่ยวกับบุตรหลานและสนับสนุนบุตรหลานให้เข้าใช้งาน Maths-Whizzอย่างเหมาะสม จะส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็ก และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวอีกด้วย ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญมากในการประสานงานกับครูเพื่อสร้างตารางเวลาใช้งาน Maths-Whizz ประจำสัปดาห์ที่ต่อเนื่องให้แก่เด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน แผนภาพด้านบนสุดแสดงความสัมพันฺธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ถึงการมีส่วนร่วมในการใช้งาน Maths-Whizz Tutoring Plus

คำแนะนำสำหรับการสื่อสารกับผู้ปกครอง:

  • ส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโปรแกรม Maths-Whizz วิธีการใช้งานในห้องเรียน โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของนักเรียน (ดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายแนะนำ Maths-Whizz)
  • ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนด้วย Maths-Whizz (ดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายเชิญชวน)
  • กำหนดรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ โดยในหนึ่งเทอมอาจจะรายงานสองครั้ง เน้นที่พัฒนาการและความสามารถที่เพิ่มขึ้น ครูควรเขียนถึงพัฒนาการของเด็กในเชิงบวก สิ่งที่พวกเขาทำได้ดี รวมทั้งหัวข้อเรื่องที่ประสบปัญหา จะช่วยกระตุ้นการใช้งาน Maths-Whizz ได้ดียิ่งขึ้น
  • หากมีการจัดกิจกรรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับ Maths-Whizz ควรส่งจดหมายเชิญชวนให้ผู้ปกครองมาร่วมงานด้วย จะช่วยให้ผู้ปกครองทราบพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างครอบครัวและโรงเรียน (ดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายเชิญร่วมงาน)

ปัญหาที่ครูส่วนใหญ่เป็นกังวล

Maths-Whizz จะมาแทนที่ครูหรือไม่
Maths-Whizz ไม่ได้มาแทนที่คุณครูอย่างแน่นอน เพราะไม่สามารถเลียนแบบการสื่อสารที่มีการโต้ตอบกับนักเรียนในห้องเรียนได้ นักเรียนจำนวนมากใช้งาน Math-Whizz ได้มีประสิทธิผลแม้จะไม่มีครูสอน แต่ถ้าจะให้ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ ก็ต้องการครูที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียน
Maths-Whizz เพิ่มภาระให้ครูหรือไม่
ครูส่วนใหญ่ไม่ต้องรับภาระเพิ่มขึ้น เพราะนักเรียนแต่ละคนสามารถทำงานในคอมพิวเตอร์เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านการเรียนรู้ของตัวเองได้ ครูแค่คอยดูและติดตามผลเท่านั้น ครูจึงมีเวลามากพอที่จะไปให้ความสำคัญกับเด็กที่ต้องการการเอาใจใส่มากขึ้น
ถ้าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการใช้งาน Maths-Whizz พวกเขาจะมีข้อสงสัยไม่จบสิ้นหรือไม่
เราได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมเรื่องการใช้งาน Maths-Whizz ของเด็ก โดยตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้โปรแกรม Maths-Whizz จะสามารถจัดการกับปัญหาทั่วไปได้ เช่น การลืมรหัสผ่าน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถโทรมาสอบถามปัญหาเรื่องการใช้งานกับทางบริษัทฯได้
นักเรียนจะสับสนหรือไม่ ถ้าเนื้อหาในโปรแกรมไม่ตรงกับที่เรียนในห้องเรียน
นักเรียนจะไม่สับสน ครูส่วนใหญ่บอกเราว่า เมื่อเด็กทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่แตกต่างกันมากเท่าไร นักเรียนจะเข้าใจแนวคิดหรือหลักการของเรื่องนั้นอย่างยั่งยืน นักเรียนอาจเจอบทเรียนนั้นเป็นครั้งแรกในหนังสือเรียน และทบทวนเพิ่มเติมในโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ นอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรม Maths-Whizz ที่ไม่ได้มีเนื้อหาตรงกับบทเรียนในห้องเรียนก็คือ หากเด็กผ่านการทำแบบฝึกหัดใน Maths-Whizz แล้ว เมื่อพวกเขาต้องเรียนเรื่องนั้นในชั้นเรียนก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
มีเวลาไม่พอที่จะนำไปใช้
เรารับทราบถึงข้อจำกัดด้านเวลาของครู เราจึงมีกระบวนการนำไปใช้ 4 ขั้นตอนที่ใช้เวลาน้อยมาก หน้าที่ของครูมีแค่ดูแลกระบวนการเท่านั้น ที่เหลือเราจะเป็นผู้จัดการให้
ฉันมีบัญชีผู้ใช้ Math-Whizz Tutoring Plus ให้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน คณิตศาสตร์ หมายความว่านักเรียนที่เหลือจะไม่ได้บัญชีผู้ใช้หรือเปล่า จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร
ระหว่างที่นักเรียนที่มีบัญชีผู้ใช้ Math-Whizz ใช้โปรแกรม ให้นักเรียนที่เหลือในห้องฝึกฝนหรือ ทบทวนทักษะของพวกเขา โดยครูใช้คลังข้อมูลสำหรับครูใน Math-Whizz ให้เด็กทำแบบฝึกหัดเดียวกัน เพื่อไม่ให้นักเรียนที่เหลือรู้สึกว่ากำลังถูกกีดกัน